BXH Top 10 Nhân Vật

1 boss Level 99
2 MrXoáy Level 99
3 PéNétVíp Level 99
4 BCS Level 99
5 MrXoay Level 99
6 Ngáo Level 99
7 Level 99
8 TiểuTiểu Level 99
9 ácquÖ Level 99
10 BéoMúp Level 99

BXH Tài Phú 10 Người

1 AutoChess Tai Phu : 100000
2 Ga2SuiMÛ Tai Phu : 80000
3 Tai Phu : 70000
4 DâmCôCô Tai Phu : 60000
5 TiểuTiên Tai Phu : 50000
6 ÝTr¶i Tai Phu : 40000
7 ácquÖ Tai Phu : 40000
8 Huy«nMii Tai Phu : 20000
9 GameLàD­ Tai Phu : 20000
10 Tai Phu : 20000
Loa :          Thiên Long Bát FPT 2.93           Server Chuẩn Cày Cuốc Free 99%, Chăm Cày Là Có Tất Cả.          
#